KVKK Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

BUTİK KİTAP (‘’BUTİK KİTAP’’ - Şenlikköy Mahallesi, Şehit Muammer Yüzsüren Sokak No:17 B Blok D: 2 Florya Bakırköy/İstanbul)   olarak kişisel verilerinizin işlenmesi konusuna büyük hassasiyet göstermekteyiz. İşbu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m.10 uyarınca ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ, siz değerli katılımcı sanatçılarımızın kişisel verilerinin işlenmesi süreçlerine ilişkin hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu Kimdir?

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu BUTİK KİTAP tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ve çerçevede işlenecektir.

Kişisel Veri Nedir?

KVKK uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Bu kapsamda siz katılımcılarımıza ait aşağıdaki tabloda yer alan veriler; KVKK m.4’te öngörülen temel ilkeler ve KVKK m.5 ve m.6’da kararlaştırılan şartlar kapsamında işlenmektedir.

Kimlik

Ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet vs.

İletişim

Telefon numarası, ikamet edilen şehir vs.

Finans ve Mali Bilgiler

Ürüne esas ücret bilgisi, fatura bilgisi vs.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Nedir?

Tarafınızca işbu sayfada yer alan form kapsamında BUTİK KİTAP ile paylaşmış olduğunuz verileriniz;

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • BUTİK KİTAP’ın ilgili hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İlgili kayıtlara ilişkin doğrulama yapılabilmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Bilgi teknolojisi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iyileştirilmesi,
 • Talep ve şikayetlerin takibi,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mali ve finansal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
 • Memnuniyet ile ilgili görüşlerinizi almak,
 • Mal/hizmet satış, satış sonrası, destek süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, vb. amaçları ile KVKK’nın 5.  maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz BUTİK KİTAP ile kurduğunuz formlar aracılığıyla elektronik yollarla elde edilmektedir.

Yukarıda sayılan ve elektronik yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde yer alan açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanılarak toplanmaktadır.

İşbu toplama faaliyeti esnasında, ilgili işleme sürecinin KVKK m.4’te yer alan ilkelere ve KVKK m.5’te yer alan şartlara uygun olması için elimizden gelen hassasiyeti gösteriyoruz.

Kişisel Verilerinizin Aktarım Amaçları Nelerdir?

Kişisel verileriniz, işbu metnin 3. Maddesinde yer alan veri işleme amaçlarının gerçekleştirilebilmesine istinaden BUTİK KİTAP tarafından üçüncü kişilere ( danışmanlar, hukuk müşaviri, iş ortakları, bilgi teknolojisi hizmeti sağlayan kuruluşlar, yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşları, Fransa genel merkez vs.) aktarılmaktadır veya aktarılabilecektir. İşbu aktarma faaliyeti, bilgi teknolojisi ve barındırma hizmetinin yurtdışı kaynaklı olması dolayısıyla yurtiçinde ve/veya yurtdışında gerçekleşmektedir.

KVKK Kapsamında Haklarınız Nelerdir?

KVKK m.11 uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı web adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak veya siparis@butikkitap.com‘a  mail atarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.