Aşık Şemi Kimdir? Şiirlerinden Örnekler

Aşık Şemi kimdir? Şiirlerinden örnekler... Halk edebiyatı... Türk halk şiiri... Tasavvuf şiiri.. Türk tasavvuf edebiyatı... Detaylar Butik Kitap'ta...

26 Jan 2023 Genel 195

Aşık Şemi kimdir? 

  • Asıl adı Ahmet’tir. Konyalıdır.
  • Âşık Ömer’in etkisindedir.
  • Divanı vardır.

Şiirlerinden örnekler

Gazel

Çıkardun halkı başdan fitne-i devrân mısun kâfir
Nigâhun câna kasd eyler ‘aceb fettân mısun kâfir
 
Gülerse bir yüzün ol bir yüzün dâ’im ‘itâb eyler
Nesün sen toğrı söyle dost musun düşmân mısun kâfir

Senün mûyundaki hoş-bûlarun mest eyledi halkı
Ne hoş zîbâ kokarsun gül müsün reyhân mısun kâfir

Kaçan âğâz idersün sükkerîn elfâz ile gûyâ
Kalur hayretde ‘âlem tûtî-i elhân mısun kâfir

Düşünce şu‘le-i ‘aşkun fitîli Şem‘î yandırdun
Ne hâletdir bu hâlet âteş-i sûzân mısun kâfir 

Gazel

Nev-heves bir nâzenîn âfet-cihân oynar güler
Uğrın uğrın ok atar kaşı kemân oynar güler

Mübtelâlardan su’âl itdim bu şîve n’olmalı
Didiler sayyâd-ı dildir her zamân oynar güler

Ciğerim közde kebâb itdim müheyyâ bezmine
Bir kadeh virmez şarâb-ı erguvân oynar güler

Lâleler renk almaya gelmiş tururlar saf saf
O da bir deste elinde fesleğen oynar güler

Meclis-i rindâna geldikde turur ‘amûd gibi
Bezm-i nâdâna girince dermiyân oynar güler

Tıfldır etrâfa kol virmez bilür üslûbunı
Rûzigâr-ı ‘aşk ile serv-i revân oynar güler

Derd-mend Şem‘î gedâ derdünle pîr oldı disem
Hazz idüp ol fitne-i âhir-zamân oynar güler 

Koşma

Tuna gibi kimse bilmez başımı
Boz bulanık zehir akar selim ben
Dört ırmak almıyor gözüm yaşını
Şâd Murâd u Ceyhûn nehr-i Nil’im ben

Benim bâğımda var lâle gül sünbül
Seyrâna gelenler hall ider müşkül
Cennet bâğçesinden koparmadım gül
Uzatmadım pâyım çekmem elim ben

Dâ’im ağyâr ile işim savaşdır
Yaralıyam kûy-i yâre tolaşdır
Hızır bana âb-ı hayat ulaşdır
Kûşe-i vahdetde teşne dilim ben

Arzûlarım çokdan beri dostumı
Dost yoluna fedâ itdim postumı
Ko çinlesün gelen geçen üstümi
Dosta gider toğrı tozlı yolum ben

Mahlâsım Şem‘î’dir bilâdım Konya
Bir kenâr sahrâda olmuşam peydâ
Bizim bâğa girmez bülbül-i şeydâ
Kimse bilmez ne bûy virür gülüm ben