Hayali Kimdir? Şiirlerinden Örnekler

Hayali kimdir? Şiirlerinden örnekler... Divan edebiyatı... Divan şiiri... Türk şiiri... Klasik Türk Şiiri... Detaylar Butik Kitap'ta...

27 Jan 2023 Genel 182

Hayali kimdir? Şiirlerinden örnekler

  • Asıl adı Mehmet, lakabı ise Bekâr Memi’dir. Selanik’in kuzeydoğusundaki Vardar Yenicesi’nde doğmuş, çocukluk ve gençlik yıllarını Yenice’de geçirmiştir. Kalenderî’dir.
  • Şiirlerinde tasavvufî unsurlara rastlamak mümkündür.
  • Selman-ı Savecî, Hafız-ı Şirazî, Molla Camî ve Nevayî’den etkilenmiştir.
  • Bilinen tek eseri Divan üzerine Ali Nihat Tarlan ve Cemal Kurnaz çalışmıştır.

Şiirlerinden örnekler

Örnek 1

Cihân-ârâ cihân îçindedir ârâyı bilmezler 
O mâhîler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler

Harâbât ehline dûzah azâbın anma iyi zâhid 
Ki bunlar ibn-i vakt oldu gam-ı ferdâyı bilmezler

Şafak-gûn kan içinde dâğını seyretse âşıklar 
Güneşte zerre görmezler felekte âyı bilmezler

Hamîde kadlerîne rişte-i eşgi takub bunlar 
Atarlar tîr-i maksûdû nendendir yâyı bilmezler

Hayâlî fakr şâlına çekenler cism-i uryânı 
Anınlâ fahrederler atlas ü dîbâyı bilmezler

Örnek 2

Bî-vefâdır gül ol ey bülbül çemenden bir yana
Edelim şûrîdelik sen bir yana ben bir yana

Külbem içre dostum hecrinde efgân eylesem
Bir yana der nâle eyler oldu rezen bir yana

Dikse sînem zahmını cerrâhlar mecruh olup 
Rişte kan ağlar bana bir yana sûzen bir yana

Kûyuna ergür bizi lûtf eyle dildârın deyu
Pâyıma eşkim düşer bir yana dâmen bir yana

Sâgar-ı zerrîn ile düşmezdi nergis pâyına
Gitmese çînî sûrâhilerle sûsen bir yana

Eşiğin taşı Hayâlînin yüzünden gitmeye
Seng-i mıknâtıs ola bir yana âhen bir yana

Örnek 3

Nigara bezm-i hüsnünde dil-i mestanemüz kaldı
Perin yakmış cemalün şem'ine pervanemiz kaldı

Anı hoş tut garibündür efendi işte biz gitdük
Gönül dirler ser-i kuyunda bir divanemüz kaldı

Yürek kan oldı hicrandan vücudum çekdi el candan
Feda oldı yoluna cümlesi zira nemüz kaldı

Başımdan akl ise gitdi dil ile can revan oldı
Ten-i bi-itibar adlu kuru viranemiz kaldı

Hayali devlet-i bi-itibara bakmadun gitdün
Bize besdür bu kim dillerde bir efsanemiz kaldı