Natüralizm Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Natüralizm nedir? Özellikleri nelerdir? Edebiyat akımları... Edebi akımlar... Yazınsal akımlar... Detaylar Butik Kitap'ta...

17 Sep 2022 Genel 357

Natüralizm nedir? Özellikleri nelerdir?

Pozitivist ve determinist düşünceyi esas alan, bilimsel gerçeklik ilkelerine bağlı kalan, insanı ve yaşadığı çevreyi yalın bir dille anlatan sanat akımıdır. Darwin’in Evrim Teorisi, Ernest Renan ve Hippolyte Taine’ın çalışmaları bu akımın çıkmasına sebep omuştur. Natüralizmi ortaya çıkartan Emile Zola, Claude Bernard’ın Tecrübi Hekimliğe Giriş adlı kitabından farydalanmak suretiyle deneysel/tecrübi roman kavramını ortaya çıkarmıştır. Natüralist akımın temel ilkeleri şunlardır:

  • Bilimsel Gerçekliği Temel Alma: Dış dünyanın, doğanın, insanın gerçekliğini daha da ileri götürerek deneysel bir gerçekçilik boyutu kazandırılır. Gözlemden yaralanırlar ve olaylara dışarıdan müdahale etmezler.
  • Bilimsel kadercilik: Ortaya çıkan her şeye bilim perspektifinden bakmışlardır.
  • Nesnel Olma: Sanatçı eserinde tıpkı bir bilim insanı gibi tarafsız ve nesnel olmalıdır.
  • İnsanı Çevresine Göre Ele Alma: Temel konusu insan ve toplum olan natüralizmde insanın her türlü davranışının nedeni çevresi, aldığı eğitim, yaşadığı toplumdur. Natüralist eserlerde daha çok işçi ve burjuva arasındaki sınıf farklılığı işlenir.
  • Tasvir: Natüralistler realistlere oranla mekân tasvirine çok daha fazla yer vermişler hatta bunu o kadar abartmışlardır ki zaman zaman okuyucuyu bunaltmışlardır.
  • Sanatın İşlevi: Onlara göre sanat toplum için olmalıdır. Toplumu ve insanı içinden çıkılmaz zor durumdan kurtarma eserlerindeki işlevdir.
  • Üslup: Aşırı gerçekçilik endişesi, onların açık, herkesin anlayabileceği bir dil anlayışından uzaklaşmalarına sebep olmuştur. Ayrıca eserlerde kahramanları kendi ağız özellikleriyle konuştururlar.
  • Natüralist Sanatçı ve Eserleri; Emile Zola (Meyhane, Nana, Hakikat), Alpnonse Daudet (Sapho), Maupassant (Bir Hayat, Güzel Dost)
  • Türk edebiyatında en önemli natüralist yazar olarak Hüseyin Rahmi Gürpınar gösterilebilir. Ahmet Mithat Efendi’nin Müşahedat, Nabizade Nazım’ın Karabibik adlı eserleri de bu kategoride değerlendirilir.