Ali Canip Yöntem Kimdir? Şiirlerinden Örnekler

Ali Canip Yöntem kimdir? Şiirlerinden örnekler... Milli edebiyat dönemi Türk şiiri... Milliyetçi edebiyat... Detaylar Butik Kitap'ta...

18 Nov 2022 Genel 287

Ali Canip Yöntem kimdir? 

Ali Canip, edebiyat hayatına Fecriati Dönemi’nde başlamıştır. Daha sonradan Milli edebiyat görüşünü benimsemiş ve bu edebiyatın yayılması için Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin’le büyük çaba harcamıştır. Şiirlerinde halk şiiri nazım biçimlerini benimsememiştir. Daha çok Batı edebiyatı nazım biçimlerini tercih etmiştir. Şiirlerinin konusunu aşk, doğa oluşturur. Hem aruz hem de hece ölçüsünü kullanmıştır.

Eserleri: Geçtiğimiz Yol (şiir), Milli Edebiyat Meselesi ve Cenap Bey’le Münakaşalarım (makale)

Şiirlerinden örnekler

Şark'ın Ufukları

Daldım gözünde vehm uyuyan, susmuş ufkuna; 
Ey şark, kanmadın mı asırlarca uykuna?

Hâlâ huşûa, kubbeler en hisli bir penâh,
Hâlâ minarelerde tevekkül denen bir âh.

Hâlâ saçaklarında güler baykuş evlerin,
Hâlâ köpek eninleri serper sokakta kin.

Hâlâ hurafeler yaşatır her çürük kafes; 
Hâlâ beşik gıcırtısı, hâlâ o tozlu ses...

Yükselmeyen tazarru'un ey Şark bitmiyor; 
“Hayye âlel felâh”ını gökler işitmiyor.

Sönsün fezalarında sükûn işleyen seher
Dönsün zeminlerinde de isyana secdeler...

Diz çökmesin sağır göğe öksüz duaların! 
Yaksın bütün ufukları artık belâların.

Her zulmü, kahrı boğmaya bir parça kan yeter; 
Ey Şark uyan, yeter yeter artık, uyan, yeter! ...

Bir Feylesofa

O izdihâm-ı tetabbu'la önce bir mikdâr
"Budu resâs u hakikat" yolunda söylenmek
Ve sonra bir küçücük i'tirâzı istihkar
Edip de dinlemeden gizli gizli eğlenmek

Budu r muhassala-i felsefât-ı idrâkin! .
Cihân- ı fennimizi n ey güzide üstadı
Bütü n b u nükteleri n belk i doğrudur; lâki n
Şu mektebi n yine bir şeyler anlar evlâdı

-Deği l huzûr- ı kemâlinde arz-ı ma'lûmât; -
Bire r su'âl-i mukadderl e ister öğrenmek
Uçurduğu n o balonla r nedir aceb? .. Heyhat,
Zavall ı genç il e mu'tâd m üzre eğlenerek

Sükût eder, eser-i san'atın gibi her an
Fezâ-yı târ-ı hayâlâta yükselirsin.. Gel
Biraz suâle cevâb ver a hâce-i devrân
Uçurduğun o balonlar nedir, garîk-ı emel? ..

O izdihâm-ı tetabbu'la önce bir mikdâr
"Budur esâs u hakikat" yolunda söylenmek
Ve sonra bir küçücük i'tirâz ı istihkar
Edip de dinlemeden gizli gizli eğlenmek,

Hemen hemen bu mu öğrendiğin aceb (Ten) 'den? ,
Değil azız filosof, gâye-i fünûn bu değil; 
ilâve et o kitaba bu sözleri benden:
Biraz da kendim öğren, biraz da kendini bil! ..