Bitlisli Müştak Baba Kimdir? Şiirlerinden Örnekler...

Bitlisli Müştak Baba kimdir? Şiirlerinden örnekler... Halk edebiyatı... Tasavvuf şiiri... Halk şiiri... Türk şiiri... Türk halk edebiyatı... Detaylar Butik Kitap'ta...

30 Jun 2022 Genel 108

Bitlisli Müştak Baba kimdir? 

Bitlisli Müştak Baba'nın asıl adı Muhammet Mustafa’dır. Şems-i Bitlisi’den temel eğitimini almıştır, 20 yaşındayken tasavvufla ilgilenmiştir. Bağdat’ta pek çok âlim, arif ve fazılla görüşmüştür. Trabzon ile İstanbul’da da bulunmuştur. Aruz ölçüsünü ustaça kullanmaktadır. Şairin Divan’ı vardır.

Şiirlerinden örnekler...

Dilâ geldi yine eyyâm-ı mâtem
Bu rûz-ı bî-vefâda olma hurrem
Hemân hasretle kan ağla dem-â-dem
Muharremdür meded ey dil Muharrem

Bugün ol bersiyeh günde giy ey cân
Şehîd oldı o sultân-ı şehîdân
Bugün ehl-i muhabbet eyler enfüsân
Muharremdür meded ey dil Muharrem

Bugün derdile dûd eyler felekler
Bugün hasretle âh eyler felekler
Siyâh pûş oldı ashâb-ı dilekler
Muharremdür meded ey dil Muharrem

Hudâ ba’s eyleyüp Cibrîl-i emîni
Hüseynin dire dire beşiğini
Döküldi hâke hûn-ı nâzenîni
Muharremdür meded ey dil Muharrem

Sabâh-ı haşre dek Fâtıma Ana
Ciğer gûşum diye başlar figâna
Gözünden kan aksun dâne dâne
Muharremdür meded ey dil Muharrem

Bu ayda hâke düşdi mâh-ı enver
Hafîdi Fahr-i Âlem İbni Haydar
Vücûd-ı nâz-perver kaldı bî-ser
Muharremdür meded ey dil Muharrem

Bugün la’net ile yâd it Yezîdi
Hudânun düşmeni mel’ûn pelîdi
Şehîd itdi dirîgâ ol sa’îdi
Muharremdür meded ey dil Muharrem

Dilâ Müştâkîveş biz Haydarîyüz
Velî fazl-ı cehâletden beriyüz
Ali’nün kabrinün asâkiriyüz
Muharremdür meded ey dil Muharrem