İham Sanatı Nedir? Örnek Şiirler

İham sanatı nedir? Örnek şiirler... Edebi sanatlar... Edebiyat sanatları... Yazın sanatları... Yazınsal sanatlar. Detaylar Butik Kitap'ta...

12 Nov 2022 Genel 150

İham sanatı nedir? Örnek şiirler

İki ya da daha çok manası olan kelimenin, bir dize ya da beyit içerisinde bütün manalarını kastedecek biçimde kullanmaktır.

Câmlar şikest olmuş meyler dökülmüş

Sâkiler meclisten çekmiş ayağı (Bayburtlu Zihni)

Yukarıda yer alan beyitte “ayag” sözcüğünden dolayı ihâm sanatı bulunmaktadır. İlk olarak sâkilerin meclisteki kadehleri (ayag) toplama manası, ikinci olarak sâkilerin içki meclisinden ayrılması (ayag çekmiş) manası vardır.

Tevriyede sözcüğün yakın anlamı söylenir, uzak anlamı kastedilir. İhamda ise sözcüğün bütün anlamları beyitte yer alır, hepsi kastedilir.

İhamın iki türü bulunmaktadır:

  1. İham-ı Tenasüb: Birden fazla anlamı olan bir kelimenin mısra veya beyit içerisinde söylenmemiş anlamıyla diğer kelimeler arasında anlam ilgisi kurmaktır.

Rind olan cam alır eline müdam

Lale-veş nev-bahara katlanamaz (müdam: 1. Sürekli 2. Şarap. “müdam” kelimesinin söylenmeyen ikinci anlamıyla “cam” arasında ilgi vardır.)

  1. İham-ı Tezat: Birden fazla anlamı olan bir kelimenin mısra veya beyit içerisinde söylenmemiş anlamıyla diğer kelimeler arasında zıtlık ilgisi kurmaktır.

Avam okur seni teshir için hemişe havas

Bu muhlisin işi daim muhabbet ü ihlas (havas: 1. Büyü 2. İleri gelenler)