Şiir Nedir?

Şiir nedir? Özellikleri nelerdir? Manzume... Nazım... Beyit... Mısra... Nazım birimi... Detaylar Kitap Magazin'de...

08 May 2023 Genel 213

Şiir nedir?

  • Duygu, hayal ve düşüncelerin bir düzene bağlı olarak, çekici bir dil ve ahenkli mısralar içinde aktarılmasıdır.Edebiyat türlerinin en eskisi şiirdir. Şiir türü öznel nitelikleri ağır basan bir türdür.
  • Şiiri düz yazıdan ayıran ölçü, mısra, ahenk gibi unsurlar vardır.
  • Nazım (şiir) biçimindeki yazılara manzum; Nazım parçalarına da manzume

Mısra (Dize): Ölçülü ve anlamlı, bir satırlık nazım birimidir.

Nazım Birimi: Şiiri oluşturan mısra kümelerine nazım birimi denir. Dörtlük,bend,beyit...
Beyit (İkilik): Aynı ölçüde olan ve anlamca bir bütünlük oluşturan ve iki dizeden oluşan nazım birimidir.
Ölçü (Vezin): Şiirde dizelerin hece sayısına veya hecelerin ses değerine göre bir uyum içinde olmasıdır.