Yusuf-ı Meddah Kimdir? Şiirlerinden Örnekler

Yusuf-ı Meddah kimdir? Şiirlerinden örnekler... Eski Türk Edebiyatı... Klasik Türk edebiyatı... Divan şiiri... Türk şiiri... Detaylar Butik Kitap'ta...

21 Sep 2022 Genel 271

Yusuf-ı Meddah kimdir? Şiirlerinden örnekler

  • Türk edebiyatında ilk defa dört mesneviyi bir araya getiren şairdir.
  • Şiirlerinde atasözleri, deyimler, ayet ve hadislere sıkça yer verir.
  • Varka ve Gülşah 1700 beyitten oluşmuş bir mesnevidir. İranlı Ayyuki’den tercüme ettiği esere yeni nitelikler katmıştır.
  • Dastan-ı İblis aleyhi’l-la’ne, 240 beyitlik, fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün kalıbıyla yazılmıştır. Hz. Muhammet ile şeytan arasındaki diyalog anlatılır.
  • Maktel-i Hüseyin’i Ebu Mihnef’in aynı adlı eseriyle yukarıdaki vezinle çevirmiştir.
  • Ayrıca Kadı ve Uğru Destanı, Hikâyet-i Kız ve Cehud adlı eserleri de vardır.

Varaka ve Gülşah Mesnevisinen Örnekler

Eydüridi kim bu çarḫ-ı dūn vefa

Cevr ḳıldı gerdiş-i gerdūn baña 

Yārimün vaṣlından ayırdı beni

Ne ḳatı zecr eyledi bu dūn baña 

Kendü gözüm yaşına ġarḳ olmışam

Ḫod ne ḥācet Dicle vü Ceyḫūn baña 

Ben eger Mecnūnısam Leylā ḳanı

Leylāyısam gelgil iy Mecnūn baña 

Tīz iriş vaḳtidür iy cānlar cānı

Ḳoma kim ḳaṣd ide ol mel„ūn baña 

İy yiğitler şāhı hergiz olmasun

Senden artuḳ kimsene maḳrūn bana

Bir ḳıluñı virmeyem ger virseler

Māl-ı Kisrā52 dār-ı Ḳārūnı baña